Regulamin

Regulamin serwisu internetowego www.dostawcy-internetu.pl

I. Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług serwisu dostawcy-internetu.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.dostawcy-internetu.pl. oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.

II. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Dostawcy-internetu.pl jest internetowym serwisem informacyjno-promocyjnym przeznaczonym dla wszystkich  klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych oraz instytucji i stowarzyszeń. Serwis umożliwia dokonanie prezentacji internetowej, możliwość  zakupu usługi oraz wymianę informacji.
 2. Klient / Użytkownik: osoba prawna, fizyczna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłała go do Dostawcy.
 3. Dostawca / Administrator: Firma: WEB-NET Artur Ślesik, ul. Leśna 4/94, 05-120 Legionowo - podmiot zarządzający i prowadzący serwis internetowy dostawcy-internetu.pl.
 4. Aktywacja usługi: udostępnienie Zamawiającemu zasobów oferowanych przez daną usługę w ramach serwisu internetowego dostawcy-internetu.pl.
 5. Z chwilą przesłania formularza osoba/ jednostka dokonująca rejestracji staje się Użytkownikiem.
 6. Użytkownik wypełniając formularz oświadcza, że: podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz  że akceptuje regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać.
 7. Usługi: poszczególne usługi Serwisu świadczone są odpłatnie lub nieodpłatnie, w zależności od decyzji Administratora.
 8. Rodzaj i charakterystyka oferowanych usług, jak również sposób ich zamawiania dostępne są na stronie serwisu pod adresem: rejestracja oraz reklama - postanowienia tam zawarte stanowią integralną część regulaminu.
 9. Dostęp do części usług , jak np. składanie zamówienia, kupna usługi - wymaga rejestracji. Odbywa się ona poprzez wypełnienie i przesłanie do Administratora formularza rejestracyjnego.
 10. Usługi Serwisu mogą podlegać zmianom odnośnie ich zakresu i treści. Administrator swobodnie może je dodawać bądź usuwać lub też modyfikować , bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie.
 11. Za moment uzyskania przez Klienta prawa dostępu do usługi serwisu internetowego dostawcy-internetu.pl - aktywacja usługi - uznaje się datę wysłania przez Dostawcę informacji zawierającej dane do logowania drogą elektroniczną, za pomocą poczty e-mail.
 12. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usługi wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania regulaminu nie będą rozpatrywane.

III. Uczestnictwo w Serwisie

 1. Każdy operator może samodzielnie dokonać wpisu do katalogu wypełniając formularz rejestracyjny a następnie przesyłając go do Administratora.
 2. Wpis zostanie dodany do bazy po spełnieniu określonych wymagań.
 3. O dodaniu wpisu do katalogu decyduje Administrator.
 4. Każdemu Klientowi nadawany jest przez Administratora identyfikator (numer ID). Jest on niepowtarzalny i służy identyfikacji Klienta.
 5. Wypełniając formularz każdy Klient winien wprowadzić hasło dostępu do swojego wpisu służące ochronie informacji podawanych we wpisie oraz dokonywaniu aktualizacji danych.
 6. Każdy Klient zobowiązany jest chronić swój identyfikator i hasło.

IV. Zasady świadczenia usług

 1. Dostawcy-internetu.pl jest serwisem internetowym w którym prezentowane są oferty, informacje z zakresu szeroko pojętej telekomunikacji.
 2. Katalog z złożenia ma być rzetelnym źródłem informacji. Dlatego też w serwisie nie będą umieszczane:
 3. - wpisy nie działających operatorów
  - wpisy / strony WWW / oferty / ogłoszenia / reklamy zawierające treści niezgodne z prawem,
  - wpisy / strony WWW / ogłoszenia / reklamy zawierające treści rasistowskie, faszystowskie, treści wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób,
  - wpisy / strony WWW / ogłoszenia z ofertami nielegalnych transakcji,
 4. Każdy wpis, oferta, ogłoszenie umieszczana w katalogu przed uaktywnieniem podlega sprawdzeniu.
 5. Wpisy, strony WWW, oferty, ogłoszenia i reklamy, które naruszają warunki regulaminu będą usuwane bez powiadomienia i bez zwrotu kosztów.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do niepodawania przyczyny usunięcia wpisu, strony WWW, oferty, ogłoszenia lub reklamy z serwisu. Nie gromadzimy również dowodów naruszania regulaminu nie będziemy dokumentować takich naruszeń.
 7. Reklamy będą wyświetlane przez okres wybrany podczas zamówienia.
 8. W razie wątpliwości lub zauważonych nieprawidłowości prosimy o kontakt.

V. Płatna reklama

 1. Firma WEB-NET udostępnia produkty reklamowe w postaci wpisów reklamowych w serwisie internetowym www. dostawcy-internetu.pl
 2. Wykupując którykolwiek z płatnych wpisów, automatycznie osoba kupująca akceptuje i zgadza się z poniższym regulaminem.
 3. W serwisie dostępne są cztery rodzaje wpisów  reklamowych, których opis znajduje się na stronie www.dostawcy-internetu.pl
 4. Ceny i rodzaje wpisów reklamowych - miesięczna cena netto:
  - Wpis Darmowy 0 zł
  - Wpis Premium 50 zł
  - Wpis Biznes 100 zł
  - Wpis SEO 200 zł
 5. Kupując którykolwiek z wpisów  na okres 30 dni jest on automatycznie wykupowany na czas nieokreślony.
 6. Z tytułu usługi reklamowej operator uiszcza firmie WEB-NET opłatę miesięczną (obejmującą okres 30 dni kalendarzowych) wymienioną w pkt.3 regulaminu.
 7. Miesięczne opłaty za usługę są fakturowane i płatne na podany przez firmę  WEB-NET rachunek bankowy w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez operatora faktury pod rygorem zapłacenia odsetek ustawowych z tytułu zwłoki w zapłacie.
 8. W przypadku awarii  i w jej wyniku braku świadczenia usługi przez firmę WEB-NET, operatorowi przysługuje obniżenie wysokości opłaty miesięcznej.
 9. Opłata z tytułu braku usługi będzie pomniejszona o stawkę dzienną wynikającą z podzielenia abonamentu miesięcznego przez liczbę dni w danym miesiącu, za każdy dzień braku usługi.
 10. Firma WEB-NET nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczanych reklam i zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że treści reklamy lub strony docelowej są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub naruszają słuszne prawa osób trzecich.
 11. W przypadku chęci rezygnacji z wpisu reklamowego w kolejnych miesiącach należy poinformować  o tym firmę WEB-NET z 10 dniowym wyprzedzeniem, wysyłając na adres mailowy [email protected]  informację o rezygnacji z usługi. W przeciwnej sytuacji firma WEB-NET zastrzega sobie prawo do wystawiania co miesiąc FV za usługę reklamową w serwisie.

VII. Reklamacje

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Klienta poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi. W ten sam sposób reklamuje się usługi świadczone na Serwisie.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu.
 3. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną wpisu Klienta, w celu określenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną wpisu, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego wpisu lub Serwisu.

VIII. Inne postanowienia organizacyjne

 1. Wszelkie zmiany we wpisach wprowadzone przez Klientów katalogu będą publikowane w ciągu kilku dni roboczych od daty ich zgłoszenia tj. przesłania stosownej informacji do Administratora.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo modyfikacji, zmiany, wstrzymania publikacji bądź usunięcia wszelkich treści wprowadzonych do Katalogu bez podania przyczyny.
 3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczenie przez Klientów danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych.
 4. Administrator jako zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
 7. Za prawdziwość i zgodność z prawem informacji zamieszczanych we wpisach, włącznie z informacjami za pośrednictwem łącza (linku), odpowiedzialność ponoszą wyłącznie Klienci.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania.

Nowy regulamin Serwisu Internetoweg www.dostawcy-internetu.pl obowiązuje od momentu opublikowania.

Regulamin sporządzono dnia 26.08.2016

_____________________________________________________________________________________________

 

Najtańszy internet kablowy

Sieć lokalna - łącze 4 Mb/s:
Telewizja kablowa: - łącze 3 Mb/s
xDSL - łącze 1,5 Mb/s:

Najtańszy internet bezprzewodowy

WIMAX - łącze 512 kb/s:
Wi-Fi - łącze 1 Mb/s:
GSM - łącze 10 Mb/s:

Zadzwoń, znajdziemy najlepszą ofertę dla Ciebie!
Infolinia: 22 395 12 12

Zamknij